Archiwa kategorii: Badania diagnostyczne i remonty

Jak zapobiegać niewspółosiowości łożysk

Prawidłowe ustalenie osiowe łożysk jest bardzo ważne dla trwałości i prawidłowej pracy pomp. Niewspółosiowość jest częstą przyczyną uszkodzeń łożysk tocznych. Powoduje ona pękanie koszyka skutkujące zatarciem łożyska, awarią pompy i kosztownym przestojem. Może także prowadzić do obciążeń krawędziowych, których skutkiem jest przedwczesne uszkodzenie łożyska.

Fale uderzeniowe w przemyśle

Fala uderzeniowa kojarzy nam się raczej jako coś złego i niebezpiecznego. Biorąc pod uwagę np. falę uderzeniową powstającą przy wybuchu lub zderzeniu – w istocie jest ona niebezpieczna w skutkach. Jednak kontrolowane wywołanie takiej fali np. w przemyśle, można z powodzeniem wykorzystywać w różnego rodzaju procesach czyszczenia, usuwania osadów i nalotów. Jak się okazuje wykorzystywanie efektu fali uderzeniowej pozwala na nowo spojrzeć na zjawiska związane z eksploatacją chociażby kotłów energetycznych.

Kotły fluidalne ze złożem stacjonarnym. Spełnić normy środowiskowe

Elektroenergetyka stoi przed wyzwaniem jakim niewątpliwie jest jej modernizacja i dostosowanie do wymogów środowiskowych. Dostępne technologie i rozwiązania pozwalają z zapasem spełniać obowiązujące normy ochrony środowiska. Jedną z takich technologii jest tzw. niskotemperaturowe złoże fluidalne (NFKS). Jakie są jego zalety oraz możliwości stosowania w kotłach małej i średniej mocy do 100MW?

Nowe aspekty badań i wymagania stawiane olejom turbinowym w energetyce krajowej

Rozwój w dziedzinie produkcji energii elektrycznej, związany z rosnącym wykorzystaniem turbin gazowych i turbin jednowałowych o cyklu kombinowanym, spowodował konieczność aktualizacji klasyfikacji cieczy do turbin, z uwzględnieniem zastosowania środków smarowych spełniających wymagania środowiskowe do turbin wodnych.

Trawienie i dmuchanie kotła-ich rola w dotrzymaniu odpowiednich parametrów gwarancyjnych kotłów

Istnieje wiele źródeł zanieczyszczeń kotłów. Proces produkcji hutniczej pozostawia na wewnętrznych powierzchniach rur warstwę tlenków (zendrę). W czasie składowania oraz transportu rur i elementów kotła, do ich wnętrza dostają się różnorodne zanieczyszczenia, powstają nowe warstwy korozyjne. Podczas montażu kotła nie jest możliwe całkowite wyeliminowanie zanieczyszczeń. Wyżarzanie połączeń spawanych elementów grubościennych, może spowodować powstawanie warstewek korozyjnych na wewnętrznej powierzchni, już po zakończeniu montażu. Dlatego w ramach przygotowania kotła do uruchomienia, wymagane jest podjęcie działań mających na celu zapewnienie odpowiedniego stopnia czystości parownika, przegrzewaczy pary i rurociągów parowych.

Czynniki ograniczające trwałość rurociągów parowych. Sposoby ich eliminacji

Trwałość rurociągów parowych, czyli pozostały czas ich bezpiecznej eksploatacji, jest uwarunkowana rzeczywistym stanem technicznym oraz przyszłymi warunkami eksploatacji. W przypadku ich uszkodzenia (np. rozszczelnienie), poza znaczącymi skutkami finansowymi, mamy do czynienia z ogromnym zagrożeniem zdrowia i życia pracowników. Dzięki temu, że nadzór nad rurociągami sprawuje Urząd Dozoru Technicznego (UDT), na mocy Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, właściciele obiektów energetycznych zobowiązani są do ich rejestracji i okresowych kontroli. Wciąż jednak w świetle przepisów nie ma jednoznacznych zasad, jakich należy przestrzegać, aby zapewnić bezpieczeństwo eksploatacji.