Archiwa kategorii: Nauka dla przemysłu

Paliwa z odpadów – właściwości

Prognozowana ilość wytwarzanych odpadów komunalnych, zgodnie z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami 2014 (KPGO 2014)1, ma wzrastać w tempie od 1.2 do 1.6% rocznie. Z tego względu jednym z celów zawartym w dokumencie Polityka ekologiczna państwa na lata 2009–2012 z perspektywą do roku 2016 jest zwiększenie odzysku energii z odpadów komunalnych w sposób bezpieczny dla środowiska.

Europejskie szkolenia EUCERT z akredytacją UDT

Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) jest krajowym koordynatorem Europejskiego Systemu Szkoleń i Certyfikacji Instalatorów Pomp Ciepła EUCERT. Szkolenia prowadzone są w Polsce od ubiegłego roku.

Działo plazmowe nowej generacji

W Narodowym Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) zbudowano unikatowe w skali światowej źródło plazmy IBIS II. To zmodyfikowana i unowocześniona wersja konstrukcji opracowanej przez pracowników instytutów w Świerku. Urządzenie otwiera nowe możliwości w zakresie badań plazmy wysokotemperaturowej oraz opanowania technologii modyfikacji powierzchni ciał stałych do zastosowań przemysłowych.

Audyt energetyczny dużego przedsiębiorstwa – doświadczenia z realizacji

Audyt energetyczny dużego przedsiębiorstwa to kompleksowe spojrzenie na zakład przemysłowy realizowane w celu określenia stanu technicznego oraz efektywności pracy poszczególnych instalacji. Ocenie podlegają m.in. linie produkcyjne, urządzenia wchodzące w skład instalacji oraz sieci ogólnozakładowe (elektryczne, cieplne). Podstawowym celem audytu energetycznego jest ocena stanu istniejącego oraz propozycja przedsięwzięć pozwalających obniżyć energochłonność zachodzących w zakładzie procesów. W artykule szczegółowo omówiono poszczególne etapy audytu wraz z przykładami ich realizacji.