Archiwa kategorii: Okiem eksperta

Zanieczyszczenia w oczyszczonym kondensacie turbinowym. Identyfikacja z zastosowaniem metod badania składu fazowego i chemicznego

Jakość wody wykorzystywanej do celów energetycznych jest podstawowym wyznacznikiem prawidłowej pracy urządzeń energetycznych. Obecnie obserwuje się stałą tendencję do zaostrzania wymagań dotyczących jakości wody i pary w wysokoprężnych obiegach wodno-parowych, a zwłaszcza wymagań dotyczących wody zasilającej.

Paliwa z odpadów – właściwości

Prognozowana ilość wytwarzanych odpadów komunalnych, zgodnie z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami 2014 (KPGO 2014)1, ma wzrastać w tempie od 1.2 do 1.6% rocznie. Z tego względu jednym z celów zawartym w dokumencie Polityka ekologiczna państwa na lata 2009–2012 z perspektywą do roku 2016 jest zwiększenie odzysku energii z odpadów komunalnych w sposób bezpieczny dla środowiska.

Efektywna wymiana ciepła drogą do optymalizacji pracy instalacji produkcyjnej – studium przypadku na przykładzie płytowych wymienników ciepła

Układ wyprowadzenia ciepła odpadowego stanowi szczególne miejsce w przemysłowym procesie produkcji zapewniając prawidłowe i efektywne funkcjonowanie głównych linii technologicznych. Kontrola pracy układu wymiany ciepła wraz z odpowiednim planowaniem konserwacji, remontów oraz inwestycji w tym zakresie pozwala zapobiegać wzrostom kosztów i ograniczeniom produkcji. W artykule przedstawiony został tok postępowania związany z oceną efektywności pracy układu wody chłodzącej instalacji produkcyjnej zbudowanej w oparciu o płytowe wymienniki ciepła w obiegu woda rzeczna – woda uzdatniona oraz możliwości wykorzystania gromadzonych pomiarów do oceny efektywności wymiany ciepła w układzie.

Modernizacje układów chłodzenia procesów przemysłowych – o czym nie wolno zapomnieć

Układ wody chłodzącej w instalacji przemysłowej stanowi podstawowy element zakładu, ponieważ odprowadzając ciepło odpadowe do środowiska, decyduje równocześnie o efektywności produkcji. Modernizacje układów chłodzenia związane są przede wszystkim z ich dostosowaniem do zmieniających się potrzeb instalacji przemysłowych i wiążą się zwykle z rozbudową zakładu o dodatkową moc produkcyjną, optymalizacją pracy układu pod kątem zmniejszenia zużycia energii na potrzeby własne oraz dostosowaniem się do zmieniających się warunków użytkowania wody chłodzącej.

Skuteczność izolacji termicznych

W naszych warunkach klimatycznych izolacje termiczne ciepłochronne i zimnochronne stanowią nieodłączny element w procesie powstawania i modernizacji budynków, urządzeń przemysłowych i instalacji energetycznych. Wynika to z faktu, że izolacje spełniają bardzo ważną rolę w zabezpieczeniu warunków komfortu cieplnego w miejscu zamieszkania. Utrzymują także niezbędną temperaturę dla zapewnienia należytego przebiegu procesu technologicznego zachodzącego w instalacjach, urządzeniach przemysłowych i energetycznych.

Analiza przyczyny wyłączeń farmy fotowoltaicznej

Bezprzerwowa praca odnawialnych źródeł energii jest istotnym elementem stabilności sieci elektroenergetycznej. Często przyczyną wyłączeń takich źródeł są czynniki zewnętrzne lub niewłaściwe nastawy zabezpieczeń pól średniego napięcia. W artykule przedstawiono analizę źródła wyłączeń farmy fotowoltaicznej i ich wpływu na stabilność sieci. Inspiracją do napisania tekstu było zlecenie wykonania pełnej analizy czynników wpływających na wyłączenia farmy PV, przyłączonej do linii 15kV.

Procesy energetyczne pod kontrolą

Postęp technologii informatycznych, a także lepsza dostępność aparatury kontrolno-pomiarowej wyrażona w proporcji ceny do jakości realizowanego pomiaru, otworzyły duże możliwości w obszarze dedykowanych systemów kontroli procesów energetycznych. Postęp ten nie rozwiązał jednakże wszystkich problemów. Na niektóre pytania odpowiedzi nadal są trudne, jak choćby kwestia „czego oczekuje się od systemu kontroli procesu energetycznego?”.