Kolejna konferencja Pro Novum za nami

W dniach 18–20 maja 2016r. w Hotelu STOK w Wiśle-Jawornik odbyła się zorganizowana przez Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” sp. z o.o. XVI Konferencja Naukowo-Techniczna UDZIAŁ CHEMII ENERGETYCZNEJ WE WZROŚCIE EFEKTYWNOŚCI URZĄDZEŃ.
Konferencja została zorganizowana przy współpracy z TAURON Wytwarzanie S.A., Urzędem Dozoru Technicznego oraz Towarzystwem Gospodarczym Polskie Elektrownie Grupa Chemiczna.

Patronat medialny sprawowały czasopisma: Energetyka, Dozór Techniczny, Przegląd Energetyczny, Energetyka Cieplna i Zawodowa, Chemia Przemysłowa i Nowa Energia oraz portal Elektroenergetyka i Przemysł on-line. Inżynieria w praktyce.

Pro Novum fot. 2

Konferencja będąca kontynuacją cyklicznych, mających już ponad 30 lat tradycji, spotkań środowiska chemików – energetyków zatrudnionych w jednostkach energetyki zawodowej i przemysłowej ze specjalistami krajowych oraz zagranicznych firm działających w branży energetycznej oraz przedstawicielami jednostek naukowych badawczych zgromadziła ponad 170 uczestników.

Pro Novum fot. 3

Konferencję otworzył Dyrektor d/s Rozwoju Pan Paweł Gawron, następnie miały miejsce wystąpienia Prezesa Pro Novum Pana Jerzego Trzeszczyńskiego oraz Prezesa firmy Ecol sp. z o.o. Pana Wojciecha Majki – Sponsora Strategicznego XVI Konferencji. W swoim wystąpieniu Prezes Pro Novum wskazał na korzyści z integracji diagnostyki i chemii energetycznej oraz przedstawił sposób powiązania diagnostyki z procesem zarządzania efektywnością produkcji, informując, że jest to jeden z intensywnie rozwijanych kierunków działalności Pro Novum.

Pro Novum fot. 4

W sześciu sesjach plenarnych wygłoszono w sumie 28 referatów, których tematyka dotyczyła szerokiego zakresu zagadnień i problemów technicznych, organizacyjnych i prawnych związanych z szeroko pojętą chemią energetyczną.

Pro Novum fot. 8

Referaty w sesjach plenarnych koncentrowały się wokół zagadnień dotyczących m.in.:

  • Przygotowania wody do celów energetycznych – nowych wyzwań, nowych trendów, nowych technologii,
  • Gospodarki wodno-ściekowej,
  • Doświadczeń eksploatacyjnych i remontowych, problemów i rozwiązań,
  • Zarządzania majątkiem produkcyjnym elektrowni podczas długotrwałego postoju,
  • Problemów korozji i zabezpieczeń antykorozyjnych urządzeń energetycznych,
  • Pracy w regulacji – realnego stanu, realnych problemów,
  • Diagnostyki i chemii,
  • Norm, wytycznych, reżimów, rekomendacji, prawa,
  • Usług z zakresu chemii energetycznej.

Pierwsza część Konferencji poświęcona była aktualnym i żywotnie ważnym dla wytwórców energii zagadnieniom związanym z koniecznością spełnienia wymogów dyrektywy IED w zakresie konkluzji BAT. Wystąpienie przedstawienia TGPE przybliżyło Uczestnikom zakres problemów z jakimi będzie musiał zmierzyć się sektor wytwarzania energii aby spełnić wymagania prawne w zakresie wielkości emisji. Jednocześnie, co optymistyczne, kolejne wystąpienia referentów z różnych grup energetycznych potwierdziły wysoki stopień świadomości problemów oraz pokazały szeroki zakres działań techniczno-badawczych jakie są podejmowane w celu sprostania przyszłym wymaganiom prawa. Ta bardzo dobra wizytówka dla wszystkich specjalistów, zaangażowanych na polu chemii energetycznej.

Pro Novum fot. 6

Kolejny panel konferencji poświęcony był zmianie trybu pracy bloków energetycznych. Praca podstawowa do której bloki 200 i 360MW zostały zaprojektowane to już historia. Realia rynku energii nie gwarantują również takiej pracy nowym, dużym jednostkom wytwórczym. Praca w głębokiej regulacji, częste postoje i uruchomienia to nietypowe warunki generujące nowe, nieznane lub niedocenianie dotąd problemy eksploatacyjne i remontowe. Wszystkie wpływające na trwałość i dyspozycyjność. Wystąpienia dotyczyły m.in. problemów związanych z dostosowaniem korekcji chemicznej do zmiany trybu pracy urządzeń oraz zagadnień dotyczących zabezpieczenia antykorozyjnego w zależności od długości i rodzaju postoju.

Pro Novum fot. 7

Przedmiotowej tematyki dotyczył również zorganizowany po raz pierwszy panel dyskusyjny pt. „Reżimy chemiczne w nowych warunkach eksploatacji – czy optymalne nadal jest optymalne” do którego zaproszeni zostali przedstawiciele największych grup energetycznych oraz specjaliści branżowi. W dyskusji ujawniły się różnice w podejściu do tematu pracy bloków w głębokiej regulacji w zależności od poziomu wyposażenia technicznego oraz danych dotyczących realnego obciążenia przez operatora danego typu jednostek wytwórczych. Jako pewnik przyjęto konieczność prowadzenia różnego rodzaju działań, które minimalizowałyby niekorzystne skutki pracy w regulacji, nie ograniczając się przy tym jedynie do głównych urządzeń wytwórczych, z koniecznym zakresem działań po stronie innych układów technologicznych m.in. układów przygotowania wody. Zwrócono również uwagę na konieczność zbierania doświadczeń, tak aby w przyszłości, z lepszym rozeznaniem problemu i konsekwencji pracy w regulacji, móc zaproponować kompleksowy zakres rozwiązań.

Pro Novum fot. 5

Tradycyjnie już jedna z sesji dotyczyła spraw związanych z przygotowaniem wody do celów energetycznych oraz gospodarką wodno – ściekową. Referaty wygłosili przedstawiciele elektrowni eksploatujący na co dzień układy przygotowania wody, projektanci oraz dostawcy urządzeń i technologii. Wystąpienia pozwoliły na zapoznanie się z aktualnymi trendami oraz obszarami zainteresowania w dziedzinie pozyskiwania, obróbki i przygotowania wody do celów nie tylko stricte energetycznych.

Ostatnia grupa wystąpień dotyczyła diagnostyki oraz różnego rodzaju problemów związanych z chemicznym oddziaływaniem czynników na elementy urządzeń. Szeroko poruszono temat usług związanych z utrzymaniem dobrego stanu technicznego urządzeń w tym chemicznego oczyszczania, konserwacji, gospodarki olejowej oraz odbudowy elementów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Tradycyjnie konferencji towarzyszyły stoiska wystawowe, gdzie 13 firm krajowych i zagranicznych prezentowało swoje najnowsze produkty i technologie mogące mieć zastosowanie w eksploatacji i w pracach remontowych urządzeń energetycznych: Doster sp. z o.o., EBRO ARMATUREN sp. z o.o., Ecol sp. z o.o., Mettler-Toledo sp. z o.o., NALCO POLSKA Sp. z o.o., PKPU ORIONTEC Krzysztof Jasik/DOW Water and Process Solutions, ProMinent Dozotechnika sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” sp. z o.o., Purolite sp. z o.o., SEEN Technologie sp. z o.o., TECHNOPOMIAR sp. z o.o., Weber Polska sp. z o.o.

Organizatorzy konferencji, wsłuchując się w opinie uczestników, żywią przekonanie, że wydarzenie było dobrym miejscem wymiany opinii i doświadczeń bliskich szeroko pojętym problemom związanym z chemią energetyczną oraz inspiracji do podjęcia konkretnych działań potrzebnych energetyce, które pozwolą na jej dalszą transformację w bardziej przewidywalnym niż dotąd kierunku.

Źródło oraz fot.: Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” sp. z o.o.