Rada programowa

Mając na uwadze chęć ciągłego podnoszenia poziomu merytorycznego artykułów prezentowanych na naszym portalu, zdecydowaliśmy się na powołanie Rady programowej portalu. Są to wybitni eksperci, praktycy, na co dzień związani z branżą elektroenergetyczną i polskim przemysłem. Poniżej prezentujemy krótkie sylwetki naszej Rady programowej:

Andrzej Błaszczyk

prof. Andrzej Błaszczyk

prof. Andrzej Błaszczyk

Po ukończeniu studiów na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej w roku 1970 został asystentem w Instytucie Maszyn Przepływowych tejże Politechniki. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 1977 roku. W latach 1993-2001 był zastępcą dyrektora ds. dydaktycznych w Instytucie Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej. Stopień doktora habilitowanego otrzymał w 2004 roku. W roku 2006 powołany został na kierownika Zakładu Maszyn Wodnych i Mechaniki Płynów w IMP PŁ. Od 2007 roku zatrudniony jest na stanowisku profesora nadzwyczajnego Politechniki Łódzkiej. W ramach działalności naukowo-badawczych zrealizował 304 prace, których wyniki wykorzystane zostały w 79 wdrożonych do produkcji różnych typów i wielkości pomp wytwarzanych masowo. Za kierowanie i udział w tych pracach otrzymał dwie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nagrodę Ministra Gospodarki Materiałowej i Paliwowej, Ministra Przemysłu i Wspólnoty Węgla Kamiennego, kilka nagród Rektora oraz złotą „Spiralę” za osiągnięcia naukowe i techniczne czasopisma „Pompy pompownie”. W latach 1992-1994 kierował badaniami pomp i sprężarek na stacjach prób producentów zagranicznych i krajowych POWEN (Polska), KAESER KOMPRESSOREN (Niemcy), KOLMEKS (Finlandia), EBARA (Włochy), UKELEKTROMASZ (Ukraina), BOGE KOMPRESSOREN (Niemcy), KSB (Niemcy). Jest współtwórcą 8 patentów i zgłoszeń patentowych. Jego działalność naukowa koncentruje się na numerycznych i doświadczalnych badaniach układów hydraulicznych pomp wirowych oraz optymalizacji ich geometrii dla zadanych funkcji celu. Był kierownikiem lub głównym wykonawcą 12 projektów finansowanych przez MNiSW, KBN i NCBiR. Wyniki tych prac opublikował w 3 monografiach, 60 artykułach w czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym (w tym z listy filadelfijskiej) oraz w 69 materiałach konferencji krajowych i międzynarodowych. Za działalność dydaktyczno-wychowawczą otrzymał indywidualną nagrodę III stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz wiele nagród rektora Politechniki Łódzkiej. Profesor Andrzej Błaszczyk w latach 1990÷2010 był Dyrektorem Przedsiębiorstwa Badawczo-Wdrożeniowego „HYDRO-POMP” Sp. z o.o.. Obecnie pełni funkcje Pełnomocnika Zarządu.

dr Dariusz Gulczyński

dr Dariusz Gulczyński

dr Dariusz Gulczyński

Członek zwyczajny World Energy Council, ekspert w komitecie Energy Efficiency – Technologies & Policies Committe przy World Energy Council (Londyn, Wielka Brytania), ekspert w komitecie Statistics and Indicators Committee przy Euroheat & Power (Bruksela, Belgia), wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Z energetyka związany od 1996 roku.

Jest doktorem nauk ekonomicznych (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Ukończył również studia podyplomowe z zakresu rachunkowości (Akademia Ekonomiczna w  Poznaniu) oraz studia podyplomowe: Charakterystyka energetyczna i auditing energetyczny budynków (PWSOŚ Radom).

Od marca 2010 pracuje jako Holding Manager w SWL Polska, Grupa Stadtwerke Leipzig. Wcześniej pracował jako dyrektor ds. ekonomicznych w Przedsiębiorstwie Dróg i Mostów SA (2008-2010), dyrektor ds. Sprzedaży i Rozwoju – Quady Srem KT Racing Team (2007-2008), dyrektor ds. Controllingu, CONDIX SA (2005-2006), nauczyciel akademicki, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu (1993-2004). Posiada uprawnienia kandydata na członka rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa oraz Certyfikat księgowy Ministra Finansów.

Andrzej Jurkiewicz

mgr inż. Andrzej Jurkiewicz

mgr inż. Andrzej Jurkiewicz

Absolwent Politechniki Śląskiej, Wydziału Górniczego. Kierował spółkami, które zajmowały się dostawą energii cieplnej i obsługą systemów ciepłowniczych, a także realizacją kompleksowych programów termomodernizacyjnych. Autor lub współautor ponad 200 audytów energetycznych. Zespół audytorów pod jego kierunkiem realizował w ciągu ostatnich lat pełne programy termomodernizacyjne w wielu miastach na terenie południowej Polski. Wspólnie z żoną, także audytorem energetycznym, zrealizował prawdopodobnie pierwszy w Polsce program termomodernizacjny dla wspólnoty mieszkaniowej zgodnie z wymogami ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (2002/2003 rok), tj. program gdzie kredytobiorcą i inwestorem była wspólnota mieszkaniowa. W czasie pracy w ECO S.A. Opole kierował zespołem, który wprowadził mało znany na rynku produkt pod nazwą „Umowy ESCO w ciepłownictwie”. Prowadzi wykłady na Politechnice Śląskiej dla słuchaczy studiów podyplomowych ze specjalnością „audyt energetyczny”.

 

 

dr inż. Jacek Karczewski

dr inż. Jacek Karczewski

dr inż. Jacek Karczewski

Studia wyższe ukończył w 1978 roku na Wydziale Elektrycznym Politechniki Łódzkiej, po czym rozpoczął pracę w Instytucie Techniki Cieplnej w Łodzi gdzie pracuje do dziś na stanowisku adiunkta (po konsolidacji Instytutu Energetyki i Instytutu Techniki Cieplnej – w Oddziale Techniki Cieplnej „ITC” Instytutu Energetyki). Od roku 2009 był zastępcą Dyrektora „ITC”, a od 2013 roku pełni obowiązki Dyrektora „ITC”. W 1998 r. na Politechnice Łódzkiej obronił pracę doktorską „Optymalizacja pracy układów regulacji mocy i ciśnienia pary świeżej bloku energetycznego biorącego udział w regulacji systemu elektroenergetycznego”. Uczestniczył czynnie w pracach realizowanych na zlecenie przemysłu i dla potrzeb laboratoriów pomiarowych Instytutu, a także w pracach badawczych zleconych przez Komitet Badań Naukowych. Efekty tych prac zostały wdrożone w przemyśle. Jest autorem ponad 50 artykułów opublikowanych w wydawnictwach naukowych i czasopismach technicznych, 40 referatów wygłoszonych na konferencjach i sympozjach naukowych, 2 patentów, 4 projektów badawczych lub celowych, finansowanych ze środków finansowych na naukę, ponad 100 opracowań wewnętrznych ITC. Główne obszary zainteresowań naukowych to: automatyka w energetyce (regulacja turbin), przystosowywanie turbin kondensacyjnych do pracy skojarzonej, dostosowanie polskiego systemu elektroenergetycznego do wymagań UE w celu połączenia systemów, badania i pomiary w energetyce, energetyczne wykorzystanie biomasy, efektywność energetyczna. Członek Rad Naukowych: Instytutu Techniki Cieplnej (wiceprzewodniczący) i Instytutu Energetyki, członek Komitetu Automatyki Elektroenergetycznej SEP. Nagradzany m.in. Nagrodą Ministra Przemysłu, odznaką „Zasłużony dla ITC”, odznaką „Zasłużony dla Energetyki”. W 2010 roku zdobywca srebrnej statuetki „Lidera Innowacji Województwa Łódzkiego” a w 2011 statuetki „Klucz Sukcesu”. Prowadzi działalność dydaktyczną (wykłady na Politechnice Łódzkiej, szkolenia dla przedstawicieli instytucji ukraińskich w ramach finansowanego w 2011 roku przez MSZ projektu: „Program Wspierania Małych i Średnich Przedsiębiorstw Ukrainy w Zakresie Rozwoju Efektywności Energetycznej i Wdrażania Innowacyjnych Technologii Energetycznego Wykorzystania Biomasy i Odpadów”).

Andrzej Ożadowicz

dr inż. Andrzej Ożadowicz

dr inż. Andrzej Ożadowicz

Absolwent Technikum Energetyczno-Elektronicznego nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie, specjalność: Elektronika ogólna. W roku 1999 ukończył studia wyższe na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, na kierunku Elektrotechnika, specjalność: Automatyka i Metrologia, uzyskując tytuł magistra inżyniera. W roku 2007 uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych, specjalność: Elektrotechnika. Obecnie pracownik naukowy – adiunkt Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Prowadzi prace naukowo-badawcze związane z zastosowaniami sieciowych systemów automatyki, w tym w szczególności systemów automatyki budynkowej – standardy LonWorks, KNX i inne. Kierunki badań i doświadczeń: integracja funkcjonalności automatyki w celu poprawy efektywności energetycznej budynków, optymalizacja parametrów pracy urządzeń, dostosowanie algorytmów sterowania dla spełnienia wymogów norm i przepisów w zakresie efektywności energetycznej oraz zdalnego opomiarowania budynków, zastosowania sieciowych systemów sterowania i monitoringu w realizacji idei Smart Metring i Smart Grid. Autor wielu publikacji związanych z analizą techniczną i zastosowaniami systemów automatyki budynkowej.

 

dr inż. Andrzej Strupczewski, prof. nadzw. w NCBJ

dr inż. Andrzej Strupczewski, prof. nadzw. w NCBJ

dr inż. Andrzej Strupczewski, prof. nadzw. w Narodowym Centrum Badań Jądrowych (NCBJ)

Ma za sobą 54 lata pracy w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego. W latach 60-tych zajmował się obliczeniami osłon przed promieniowaniem jądrowym, napisał pierwszą w Polsce książkę o projektowaniu osłon reaktorowych, jest autorem wszystkich obliczeń osłon reaktora MARIA. Po stażu reaktorowym we Francji i rocznym stypendium naukowym w USA zajmował się badaniami cieplno-przepływowymi dla reaktorów jądrowych, obronił pracę doktorską w 1969 roku i wykonał cykl doświadczeń w reaktorze EWA. Przygotował do nich oprzyrządowane zestawy paliwowe, mierzył temperatury i przepływy chłodziwa przy maksymalnej mocy i w stanach awaryjnych. Dzięki tym pracom moc reaktora EWA podniesiono do 10 MW, co oznaczało ogromne zwiększenie jego możliwości produkcji izotopów dla polskiej medycyny i przemysłu. Opracował raport bezpieczeństwa reaktora MARIA oraz kierował jego rozruchem technologicznym. W latach 80. opracował szereg analiz bezpieczeństwa reaktorów energetycznych i kierował międzynarodowym zespołem przygotowującym badania paliwa reaktorowego w stanach awaryjnych. Gdy po decyzji o wstrzymaniu budowy elektrowni jądrowej Żarnowiec program badawczy przerwano, wziął udział w konkursie Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej na stanowisko wiodącego specjalisty ds. bezpieczeństwa jądrowego. W konkursie uczestniczyło 1100 kandydatów z wielu krajów, a miejsc było tylko trzy. Dr Strupczewski zdobył jedno z nich i przez 6 lat pracował w MAEA opracowując wytyczne podnoszenia bezpieczeństwa elektrowni jądrowych w Słowacji,  Czechach, na Węgrzech, w Bułgarii i na Ukrainie. Odbył ponad 30 misji dla sprawdzenia bezpieczeństwa jądrowego reaktorów w wielu krajach, do 2000 roku z ramienia MAEA, a po 2001 roku z ramienia Komisji Europejskiej. Obecnie prof. Strupczewski jest przewodniczącym Komisji Bezpieczeństwa Jądrowego NCBJ i rzecznikiem energetyki jądrowej NCBJ. Jego hobby to wędrówki górskie – spędził w górach ponad 20 sezonów letnich i przeszedł z plecakiem i namiotem wszystkie pasma gór w Polsce – ma złotą oznakę GOT. Jest autorem czterech książek i 200 publikacji z zakresu energetyki jądrowej oraz szeregu analiz bezpieczeństwa reaktorów w różnych krajach. Za swe prace w zakresie bezpieczeństwa reaktorowego otrzymał Krzyż Kawalerski Polonia Restituta. Przez 10 lat był członkiem komitetu Energetyka Jądrowa w International Standardisation Organisation, przez 5 lat członkiem komitetu UNIPEDE NUCLE 1, przez 5 lat członkiem Komitetu Radiacyjnego PAN i przez 4 lata Komitetu Problemów Energetyki PAN, kierował polskim zespołem w projekcie międzynarodowym reaktora AP600 firmy Westinghouse i przez 20 lat był członkiem zespołu redakcyjnego Nuclear Engineering and Design w dziedzinie wymiany ciepła i bezpieczeństwa jądrowego. Od 2006 r. jest wiceprezesem Stowarzyszenia Ekologów na Rzecz Energetyki Nuklearnej SEREN.